Zo werken we samen aan het beste resultaat:Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

DBA

Op alle werkzaamheden is de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing tenzij op verzoek van een klant schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek werk ik met een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht waarin de modelovereenkomst en zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd worden.

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. In het kader daarvan werk ik met deze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Vergissen is menselijk en van fouten kun je leren. Maar vooruitzien is regeren! Ik ben niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door de klant. En ook niet voor directe schade als ik niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input. Bovendien is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de door mijn verzekeraar gedane uitkering.

Duurzaam

Virtual Clara is een milieuvriendelijke onderneming. Mijn bedrijf draait op groene energie van TexelEnergie (groen onderdeel van het écht groene OM) en daarom is het altijd duurzaam als ik van achter mijn eigen bureau werk. Moet ik toch op pad, dan reis ik te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Ik steun ondernemers in andere landen via Kiva met microleningen en ben aangesloten bij ZP Texel en ZZP Nederland.

Relatiebeding

Natuurlijk ontplooi ik nooit wervingsactiviteiten ten gunste van Virtual Clara tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor de klant. Het auteursrecht over eventueel materiaal dat ik ontwerp tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij de klant of wordt overgedragen naar de klant.

 

Bewaren

Bewaren

Discreet

Elke samenwerking is uniek. Maar bij alle werkzaamheden ben ik gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ik zal inhoudelijke informatie, bedrijfsspecifieke informatie en informatie van de klant en aan de klant gelieerde bedrijven, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de klant niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden zonder overleg vooraf met de betrokken klant. Ik heb passende technische maatregelen genomen om de geheimhouding van de aan mij toevertrouwde gegevens te waarborgen, gebaseerd op de beschikbare technologie, uitvoeringskosten, het type te verwerken gegevens  en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Meer informatie vind je in mijn privacyverklaring.

Bewaren

Bewaren