Zo werken we samen aan het beste resultaat:Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

DBA

Op alle werkzaamheden is de modelovereenkomst (Geen werkgeversgezag en vrije vervanging, nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing. Tenzij je Virtual Clara vraagt schriftelijk anders overeen te komen. Bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek maakt Virtual Clara een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht. Daarin worden deze modelovereenkomst en zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd.

AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de hele Europese Unie is nu dezelfde privacywetgeving van toepassing. Op de werkzaamheden van Virtual Clara is deze privacyverklaring van toepassing.

Aansprakelijkheid

Virtueel of niet, er kan een keer iets misgaan. Virtual Clara is niet aansprakelijk voor directe schade als die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door jou als klant. En ze is ook niet aansprakelijk voor directe schade als ze niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input. Bovendien is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

Duurzaam

Virtual Clara is een milieuvriendelijke onderneming.  Haar bedrijf draait op groene energie van TexelEnergie (groen onderdeel van het ook écht groene OM). Moet ze de deur uit, dan reist haar alter ego te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Virtual Clara steunt ondernemers in andere landen via Kiva met microleningen en is aangesloten bij ZZP Nederland.

Relatiebeding

Natuurlijk probeert Virtual Clara geen klanten te werven voor Virtual Clara tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor jou. Het auteursrecht over eventueel materiaal dat ze ontwerpt tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij jou of wordt aan jou als klant overgedragen.

Bewaren

Bewaren

Discreet

Elke samenwerking is uniek. Maar bij alle werkzaamheden is Virtual Clara gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ze zal inhoudelijke informatie, bedrijfsspecifieke informatie en informatie van jou en aan jou bedrijf gelieerde bedrijven, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in jouw opdracht niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden zonder overleg vooraf met jou. Ook heeft ze passende technische maatregelen genomen om de geheimhouding van de aan haar toevertrouwde gegevens te waarborgen, gebaseerd op de beschikbare technologie, uitvoeringskosten, het type te verwerken gegevens  en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring.

Bewaren

Bewaren